WYSIWYG Web Builder
ZARZĄDZANIE WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI
ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE
WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI

ZAKRE­S KOM­PLEK­SO­WEJ OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI:

Pakiet brązowy

Pakiet srebrny

Pakiet złoty

 

OBSŁUGA FORMALNO-PRAWNA NIERUCHOMOŚCI

· udzielanie porad prawnych związanych z niezbędnymi uregulowaniami formalnymi dot. powołania i funkcjonowania wspólnoty;

   

   

   

· prze­ję­cie doku­men­ta­cji nie­ru­cho­mo­ści od poprzed­niego zarządcy, administratora, dewelopera;

   

   

   

· podejmowanie odpowiednich działań w sytuacji, jeśli przekazana dokumentacja jest niekompletna, bądź wymaga dodatkowej weryfikacji;

   

   

   

· wystą­pie­nie o nada­nie numeru NIP i numeru REGON oraz otwar­cie rachunków ban­ko­wych dla nowo powsta­łych wspólnot, dla już istniejących aktualizacja danych;

   

   

   

· prowadzenie nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

   

   

   

· prowadzenie ewidencji i przechowywanie dokumentów zgodnie
z wprowadzoną Polityką Ochrony Danych Osobowych;

   

   

   

· przy­go­to­wy­wa­nie pro­jek­tów regu­la­mi­nów: porządku domowego, roz­li­cza­nia mediów, windykacji i innych;

   

   

   

· przy­go­to­wy­wa­nie umów z fir­mami świad­czą­cymi usługi na rzecz nie­ru­cho­mo­ści (firmy kon­ser­wa­cyjne, porząd­kowe, pie­lę­gna­cji zie­leni, pogotowia technicznego i inne niezbędne do funkcjonowania wspólnoty);

   

   

   

· doradz­two prawne w pozostałych spra­wach dotyczących funk­cjo­no­wa­nia wspól­noty mieszkaniowej;

 

 

   

· prawne opi­nio­wa­nie tre­ści szcze­gól­nych uchwał;

 

   

   

· spo­rzą­dza­nie pozwów sądowych;

 

   

   

· reprezentowanie wspólnoty przed sądem

 

 

   

· spo­rzą­dza­nie komor­ni­czych wnio­sków egzekucyjnych;

 

   

   

· nadzór i analiza egzekucji komorniczej

 

 

   

· spo­rzą­dza­nie wnio­sków do sądów wie­czy­stok­się­go­wych o wpis hipoteki.

 

 

   

 

OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA NIERUCHOMOŚCI

· pro­wa­dze­nie wykazu lokali miesz­kal­nych i użyt­ko­wych, wła­ści­cieli lokali, z aktualnymi adresami do korespondencji oraz kontaktu telefonicznego;

   

   

   

· weryfikowanie stanu formalnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie wykazu ilości osób zamieszkałych w lokalach;

   

   

   

· monitorowanie ubezpieczeń związanych z nieruchomością wspólną, ubezpie­cze­nie nie­ru­cho­mo­ści wspól­nej oraz zgła­sza­nie szkód i egze­kwo­wa­nie odszkodowań na korzystnych warunkach przez wyspecjalizowanego brokera;

   

   

   

· przy­go­to­wy­wa­nie, zwo­ły­wa­nie oraz obsługa zebrań właścicieli nieruchomości;

   

   

   

· zapewnienie własnej sali konferencyjnej na zebrania;

   

   

   

· przy­go­to­wy­wa­nie pro­jek­tów uchwał;

   

   

   

· powia­da­mia­nie o pod­ję­tych uchwałach;

   

   

   

· pro­wa­dze­nie kore­spon­den­cji w imie­niu zarządu wspól­noty miesz­ka­nio­wej z wła­ści­cie­lami lokali, insty­tu­cjami pań­stwo­wymi i innymi podmiotami;

   

   

   

· zapew­nie­nie utrzy­ma­nia w nale­ży­tym sta­nie sani­tar­nym nie­ru­cho­mo­ści wspól­nych słu­żą­cych do wspól­nego użytku miesz­kań­ców i innych użytkowników nieruchomości;

   

   

   

· udzielanie informacji administracyjnych właścicielom lokali;

   

   

   

· zapewnienie kontaktu telefonicznego z administratorem nieruchomości dedykowany służbom technicznym;

   

   

   

· opi­nio­wa­nie i wery­fi­ko­wa­nie umów z dostaw­cami mediów;

   

   

   

· wery­fi­ko­wa­nie pod względem merytorycznym fak­tur dostaw­ców mediów i innych usługodawców;

   

   

   

· kontrolowanie i nadzorowanie firm dostarczających usługi związane
z prawidłowym funkcjonowaniem nieruchomości;

   

   

   

· bieżące przeprowadzanie wizytacji oraz inspekcji nieruchomości mających na celu weryfikację pracy dostawców usług dla nieruchomości, sporządzanie stosownych protokołów z ww. czynności wraz z dokumentacją fotograficzną;

   

   

   

· kontrolowanie i nadzorowanie dostaw energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci dla nieruchomości;

   

   

   

· kontrolowanie i nadzorowanie firmy świadczącej usługę utrzymania
w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz terenów służących do wspólnego użytku właścicieli lokali;

   

   

   

· przygotowywanie zestawień ofertowych dla Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej od różnych dostawców, na realizację planowanych prac remontowych;

   

   

   

· kontakty z lokalnymi organami samorządowymi, policją oraz ze strażą miejską;

   

   

   

· dokonywanie odczytów liczników w części wspólnej nieruchomości w celu kontrolowania rozliczania dostaw mediów dla nieruchomości;

   

   

   

· analizowanie i doradztwo w zakresie kosztów dotyczących nieruchomości oraz sugerowanie działań optymalizacyjnych;

 

   

   

· nadzorowanie terminowości realizacji przeglądów technicznych, okresowych obowiązkowych kontroli nieruchomości i urządzeń stanowiących ich wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i innych przepisów prawa;

   

   

   

· prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wymaganej przez przepisy prawa budowlanego;

   

   

   

· przygotowywanie i negocjowanie umów na dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości;

   

   

   

· wykonywanie rozliczeń mediów wraz z odczytami liczników indywidualnych;

 

 

   

· odczytów liczników indywidualnych.

 

   

   

 

OBSŁUGA TECHNICZNA NIERUCHOMOSCI

· utrzy­ma­nie w nale­ży­tym sta­nie tech­nicz­nym budynku i urzą­dzeń technicznych;

   

   

   

· zapew­nie­nie bie­żą­cej kon­ser­wa­cji napraw i remon­tów przez spe­cja­li­styczne służby kon­ser­wa­cyjne i remontowe;

   

   

   

· zle­ce­nia usu­wa­nia awa­rii i doko­ny­wa­nia napraw;

   

   

   

· przy­go­to­wy­wa­nie uję­tych w pla­nie gospo­dar­czym remon­tów jak opracowanie zakresu remon­tów, przy­go­to­wy­wa­nie zapy­tań ofer­to­wych, zbie­ra­nie ofert na wyko­na­nie remon­tów, ocena otrzy­ma­nych ofert;

   

   

   

· doko­ny­wa­nie sto­sow­nych zgło­szeń, wynikających z Prawa Budowlanego a dotyczących pla­no­wa­nych remon­tów np. Urzędu Miasta, itp.;

   

   

   

· przy­go­to­wa­nie umów z wyko­naw­cami robót;

   

   

   

· nad­zór, odbiór tech­niczny i koń­cowe roz­li­cze­nie wyko­na­nych robót;

 

 

   

· doradz­two tech­niczne w zakre­sie obsługi tech­nicz­nej nieruchomości;

 

   

   

· zapewnienie bezpłatnej w ramach umowy obsługi konserwatorskiej.

 

   

   

 

OBSŁUGA EKONOMICZNO-KSIĘGOWA

· pro­wa­dze­nie pozak­się­go­wej ewi­den­cji przy­cho­dów i kosz­tów wspól­noty zgod­nie z uchwałą wła­ści­cieli lokali oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami;

   

   

   

· doko­ny­wa­nie nali­czeń wyso­ko­ści opłat bieżących i innych właścicielom lokali miesz­kalnych i użytkowych;

   

   

   

· kon­trola wpły­wa­ją­cych doku­men­tów księ­go­wych pod wzglę­dem for­mal­nym oraz ter­mi­nowa reali­za­cja płatności;

   

   

   

· wysta­wia­nie faktur, rachun­ków i not księ­go­wych;

   

   

   

· rozliczanie z właścicielami lokali zaliczek z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, kosztów prac remontowych i modernizacyjnych;

   

   

   

· wysta­wia­nie zaświad­czeń z tytułu własności lokalu;

   

   

   

· wypeł­nia­nie wnio­sków o przy­zna­nie dodat­ków mieszkaniowych;

   

   

   

· spo­rzą­dza­nie umów-zlecenia, umów o dzieło, umów o pracę;

 

 

   

· reje­stra­cja pra­cow­ni­ków i zle­ce­nio­bior­ców w ZUS;

 

 

   

· spo­rzą­dza­nie zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym pra­wem dekla­ra­cji podat­ko­wych do urzę­dów skarbowych;

   

   

   

· przy­go­to­wy­wa­nie dekla­ra­cji i roz­li­cze­ń z Urzę­dami Skar­bo­wymi i ZUS z tytułu umów-zlecenia, umów o dzieło, umów o pracę;

 

 

   

· przygotowywanie projektów planów gospodarczych (w formie planów rzeczowo – finansowych) i ewentualnych korekt tych planów;

   

   

   

· kontrola wydatków w ramach rocznych planów gospodarczych
i podejmowanie  stosownych działań w celu zabezpieczenia płynności finansowej nieruchomości;

   

   

   

· przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych;

   

   

   

· sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;

   

   

   

· przygotowywanie miesięcznych informacji o uzyskanych przychodach oraz
o poniesionych kosztach wspólnoty w terminie do 25-go następnego miesiąca;

 

 

   

· przygotowywanie kwartalnych informacji o uzyskanych przychodach oraz
o poniesionych kosztach wspólnoty w terminie do 25-go następnego miesiąca;

 

   

   

· przygotowywanie półrocznych informacji o uzyskanych przychodach oraz
o poniesionych kosztach wspólnoty w terminie do 25-go następnego miesiąca;

   

   

   

· analizowanie i nadzór nad windykacją należności od Właścicieli lokali
w nieruchomości oraz podejmowanie działań windykacyjnych mających na celu odzyskanie należności z wyłączeniem spraw sądowych;

   

   

   

· analizowanie i nadzór nad windykacją należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości oraz podejmowanie działań windykacyjnych mających na celu odzyskanie należności z wyłączeniem spraw sądowych;

   

   

   

· dostęp przez stronę www do „E-Kartoteki”, gwarantującej możliwość podglądu salda i innych informacji administracyjno-finansowych 24 godz. na dobę przez 7 dni w tygodniu;

 

   

   

· udzielanie informacji księgowych właścicielom oraz użytkownikom lokali
w godzinach pracy administratora;

   

   

   

· spo­rzą­dza­nie doku­men­ta­cji, wnio­sków kre­dy­to­wych do ban­ków na sfi­nan­so­wa­nie remon­tów oraz obsługa zacią­gnię­tego kredytu;

 

 

   

· loko­wa­nie wol­nych środ­ków na loka­tach ter­mi­no­wych i rachun­kach oszczędno­ścio­wych nieruchomości;

 

   

   

· pomoc w ewentualnej zmianie banku, zbieranie ofert na usługi bankowe.