ZARZĄDZANIE WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI
ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE
WSPÓLNOTAMI MIESZKANIOWYMI

DO POBRANIA (w przygotowaniu)

AKTY PRAWNE

·        Ustawa o własności lokali
·        Prawo budowlane
·        Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie                warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
·        Ustawa o gospodarce nieruchomościami
·        Kodeks cywilny
·        Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
·        Ustawa o dodatkach mieszkaniowych
·        Ustawa o ochronie przeciwpożarowej
·        Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów

 

DOKUMENTY

·        Pełnomocnictwo do reprezentowania właściciela lokalu
·        Pełnomocnictwo do głosowania nad uchwałami właścicieli